Now showing items 85-104 of 282

  • Faktorer bak veksten i konsumprisene 

   Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
   Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...
  • Financial Factors and the Macroeconomy - a Policy Model 

   Brubakk, Leif; Gelain, Paolo (Staff Memo;10/2014, Working paper, 2014)
   This paper documents the theoretical structure of an extension of the Norges Bank policy model NEMO. New features include an explicit treatment of the credit market, including a separate banking sector, a role for housing ...
  • Financial imbalances and medium-term growth-at-risk in Norway 

   Arbatli-Saxegaard, Elif C.; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug M. (Staff Memo;5/2020, Working paper, 2020)
   We examine how measures of financial imbalances affect macroeconomic tail risks over the medium-term in Norway and in other advanced economies. We use a broad set of financial indicators to capture cyclical systemic risk ...
  • Finding DORY 

   Landsem, Jørgen; Njølstad, Erlend; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan; Åstebøl, Magnus (Staff Memo;2/2022, Working paper, 2022)
   This paper describes the semi-structural model DORY used by Norges Bank as a link between raw data, sector experts and the core policy model NEMO. While the primary objective in NEMO is to analyse business cycle fluctuations ...
  • Finding NEMO : Documentation of the Norwegian Economy Model 

   Brubakk, Leif; Husebø, Tore Anders; Maih, Junior; Olsen, Kjetil; Østnor, Magne (Staff Memo;6/2006, Working paper, 2006)
   Over the last decade monetary policy in Norway has gradually evolved from exchange rate targeting to flexible inflation targeting. In addition, globalization has affected the Norwegian economy substantially over the last ...
  • Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat 

   Slettvåg, Bjørnar K. (Staff Memo;12/2013, Working paper, 2013)
   Fremvoksende økonomier spiller en stadig større rolle i verdensøkonomien, og utgjør en økende andel av Norges handelspartnere. Indirekte er de også viktige for norsk økonomi, blant annet som etterspørrere av olje og andre ...
  • Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;8/2005, Working paper, 2005)
   Fondering av pensjoner innebærer premieinnbetalinger fra de yrkesaktive som akkumuleres som kapital i et fond. Dette fondet tæres det på når pensjoner utbetales. For å redusere kostnadene eller øke pensjonene søkes kapitalen ...
  • Forecasting Demand for Various Denominations of Notes and Coins Using Error Correction Models 

   Vale, Bent (Staff Memo;1/2015, Working paper, 2015)
   In this paper we present a set of error correction models in order to forecast separately the change in demand for each of the notes and coins issued by Norges Bank. Such forecasts can play a role in planning how many new ...
  • Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak 

   Natvik, Gisle James; Sauvik, Lene (Staff Memo;7/2013, Working paper, 2013)
   Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike ...
  • Fra fast valutakurs til inflasjonsmål : Et dokumentasjonsnotat om Norges Bank og pengepolitikken 1992-2001 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;30/2012, Working paper, 2012)
   Perioden mellom desember 1992 og mars 2001 var en brytningstid for norsk pengepolitikk. I disse årene gikk norske myndigheter bort fra det tradisjonelle målet om å opprettholde en fast valutakurs og over til et flytende ...
  • Fra reell til nominell : En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986, til innføringen av inflasjonsmålet i 2001 

   Klunde, Bastian Engelsen (Staff Memo;20/2011, Working paper, 2011)
   Temaet for denne oppgaven er pengepolitikken i perioden hvor den høye inflasjonstakten på slutten av 1970-tallet og starten av 1980-tallet ble brutt, og inflasjonen i Norge ble brakt ned på et lavt og stabilt nivå. Som ...
  • Fra regulering til marked 

   Berg, Thomas Nordbø; Bøhn, Harald; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;27/2012, Working paper, 2012)
   Mellom 1965 og 1990 skjedde det store endringer i både målsettinger og virkemiddelbruk i norsk pengepolitikk. Fra starten av perioden brukte myndighetene ulike typer direkte reguleringer med sikte på å oppnå flere mål ...
  • Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestnæringer 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;5/2022, Working paper, 2022)
   I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt ...
  • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
  • Grunnbalansen / The Basic Balance 

   Lund, Kathrine (Staff Memo;7/2009, Working paper, 2009)
   Vi skal i dette notatet se nærmere på den såkalte grunnbalansen. Grunnbalansen tar hensyn til at deler av petroleumsinntektene plasseres i utenlandsk valuta. Den gir et bedre bilde av opphavet til etterspørsel etter og ...
  • Handling structural break points in NEMO 

   Kravik, Erling Motzfeldt; Paulsen, Kenneth Sæterhagen (Staff Memo;2/2020, Working paper, 2020)
   This paper documents a new feature in Norges Bank’s policy model NEMO, namely the ability to handle structural break points, i.e. shifts in one or more parameter values at a specific point in time. This property is introduced ...
  • Har strukturell likviditet større påvirkning på Nibor-påslaget enn tidligere? 

   Hagen, Marius; Stiansen, Kjetil (Staff Memo;14/2023, Working paper, 2023)
   De senere årene har likviditetspremien på å bytte til seg kroner mot dollar, den såkalte OIS-basisen, utgjort en større andel av Nibor-påslaget enn tidligere. Flere har pekt på lav strukturell likviditet og bankers tilpasning ...
  • High Debt in Norwegian Households and the Risk of a Substantial Cutback in Consumption 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;19/2016, Working paper, 2016)
   On average, Norwegian households are highly indebted and their wealth is concentrated in housing. Changes in income, interest rates or house prices may cause significant adjustments in saving and consumption. This paper ...
  • A high-frequency financial conditions index for Norway 

   Bowe, Frida; Gerdrup, Karsten R.; Nicolò, Maffei-Faccioli; Olsen, Helene (Staff Memo;1/2023, Working paper, 2023)
   We have constructed a financial conditions index for Norway (FCIN). The FCIN offers a daily update on Norwegian financial conditions based on data from January 2003 on bank lending rates, bond spreads, the foreign exchange ...