Now showing items 214-233 of 282

  • Pengepolitikkens bankutlånskanal 

   Jacobsen, Dag Henning (Staff Memo;19/2012, Working paper, 2012)
   Pengepolitikken påvirker økonomien gjennom flere kanaler, og blant annet vil styringsrenten innvirke på lånerentene husholdninger og bedrifter står overfor. Pengepolitikken har også midlertidig betydning for låntakernes ...
  • Pengepolitiske komiteer og kommunikasjon 

   Qvigstad, Jan F.; Fridriksson, Ingimundur; Langbraaten, Nina (Staff Memo;1/2013, Working paper, 2013)
   Det finnes bare en sentralbank i et land. Det er derfor naturlig å sammenligne den med sentralbanker i andre land. Det er bred enighet om målet for pengepolitikken – prisstabilitet – og at sentralbanken skal være uavhengig ...
  • Penger, sentralbankreserver og Norges Banks likviditetsstyringssystem 

   Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian (Staff Memo;5/2016, Working paper, 2016)
   I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver ...
  • Pensjonsreformen og individuell risiko 

   Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;1/2022, Working paper, 2022)
   Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver ...
  • Policy-Making and Models at Norges Bank 

   Qvigstad, Jan F. (Staff Memo;5/2005, Working paper, 2005)
   [...] Norges Bank’s macro models have played a key role in forecasting work over many years. Inflation targeting probably places greater demands on our understanding of the way the economy functions than earlier regimes, ...
  • Price spillovers in Norway: Less prevalent after the 1980s 

   Matsen, Kristine Aunvåg (Staff Memo;12/2023, Working paper, 2023)
   This Staff Memo considers some of the available evidence on relative price shocks as a driver of Norwegian inflation dynamics in high- versus low-inflation regimes. The results suggest that relative price shocks have largely ...
  • Produksjonsgap og finansielle variable 

   Hagelund, Kåre (Staff Memo;14/2016, Working paper, 2016)
   Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle ...
  • Quantifying macroeconomic uncertainty in Norway 

   Bowe, Frida; Kirkeby, Sara J.; Lindalen, Ingvild H.; Matsen, Kristine A.; Meyer, Sara S.; Robstad, Ørjan (Staff Memo;13/2023, Working paper, 2023)
   This paper presents a framework for quantifying uncertainty around point forecasts for GDP, inflation and house prices in Norway. The framework combines quantile regressions using a broad set of uncertainty indicators with ...
  • The rationale for central bank liquidity insurance and liquidity regulation 

   Søvik, Ylva (Staff Memo;3/2020, Working paper, 2020)
   One of the core functions of a central bank is to provide liquidity insurance, often termed the lender of last resort (LLR) function. During and after the Great Financial Crisis (GFC) in 2007-09 central banks’ role as ...
  • Relationships Between Nominal GDP and Financial Variables in OECD Countries 

   Ellingsen, Jon (Staff Memo;4/2017, Working paper, 2017)
   I look at the short-term relationship between nominal GDP and credit and nominal GDP and house prices in 20 OECD countries. In the recent years central banks have become increasingly concerned with financial stability. ...
  • Renteanalysen 

   Bernhardsen, Tom (Staff Memo;4/2011, Working paper, 2011)
   I dette notatet gis en oversikt over rentebegreper som er sentrale i Norges Banks analyse. Det er først og fremst skrevet for dem som i utgangspunktet ikke er godt kjent med renteanalyse, herunder nyutdannede økonomer og ...
  • Renter og rentemarginer 

   Fidjestøl, Asbjørn (Staff Memo;2/2009, Working paper, 2009)
   Norges Bank setter styringsrenten. Pengemarkedsrentene påvirkes av styringsrenten og av forventninger om fremtidig styringsrente. Endringer i styringsrenten og pengemarkedsrentene påvirker bankenes innskudds- og utlånsrenter. ...
  • Residential Construction and Household Formation 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   Population growth in Norway over the past 10-15 years has been strong, while residential construction activity has been fairly low. At the same time, household size continues to decline. The increase in the number of ...
  • Rettslige sider ved utlåns- og diskonteringsvirksomheten til Norges Bank 1816–1824 

   Blücher, Eugenia (Staff Memo;1/2012, Working paper, 2012)
   Avhandlingen tar for seg den tidlige fasen i Norges Banks virksomhet, hovedsakelig de første norske lovene om bank- og pengevesenet i 1816. Fokuset ligger på de rettslige sidene ved utlåns- og diskonteringsvirksomheten til ...
  • Revisions of National Accounts 

   Jore, Anne Sofie (Staff Memo;6/2017, Working paper, 2017)
   I investigate revisions of growth rates in nominal and real quarterly GDP for mainland Norway, as well as for the GDP deflator, from 2004 to 2016. Several measures from alternative revision periods are computed. Mean ...
  • Risikopåslag på bankenes langsiktige innlån 

   Berg, Sigbjørn Atle; Rakkestad, Ketil Johan; Skjeltorp, Johannes A. (Staff Memo;1/2014, Working paper, 2014)
   Banksektoren finansierer en stor del av sin balanse med innlån fra markedet. Slike innlån består av innskudd og innlån fra andre kredittinstitusjoner og Norges Bank, utstedelse av banksertifikater og bankobligasjoner, og ...
  • Risikopåslagene i Nibor og andre lands interbankrenter 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;20/2012, Working paper, 2012)
   Interbankrenter som Libor, Euribor, Stibor og Nibor spiller en viktig rolle som referanserenter i en rekke låneavtaler og for ulike typer derivater. Interbankrentene skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til ...
  • Risikopremien på norske kroner 

   Alendal, Leif Andreas (Staff Memo;3/2010, Working paper, 2010)
   I analysen av valutakursen kan størrelsen på risikopremien gi nyttig informasjon. Risikopremien på kroner uttrykker forventet meravkastning ved å plassere i kroner fremfor andre valutaer. Valutakursen drives av rentedifferansen ...
  • Risk Premiums in NIBOR and Other Countries’ Interbank Lending Rates 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne; Syrstad, Olav (Staff Memo;21/2012, Working paper, 2012)
   Interbank interest rates such as three‐ and six‐month LIBOR, EURIBOR, STIBOR and NIBOR play an important role as benchmark rates for a number of loan contracts and various types of derivatives. Interbank rates are intended ...
  • Robustifying Optimal Monetary Policy in Norway 

   Mæhlum, Mathis (Staff Memo;17/2012, Working paper, 2012)
   Monetary policy is usually modelled as either simple rules or optimal policy. While the former are often seen as incomplete and unrealistic for practical policymaking, the latter can yield catastrophy should the policymaker ...