Now showing items 110-129 of 473

  • Factors That Influence the Krone Exchange Rate 

   Bernhardsen, Tom; Røisland, Øistein (Journal article, 2000)
   Expectations about future interest rates and inflation influence economic developments. For example, market expectations of higher inflation may themselves result in higher inflation, for instance through higher pay ...
  • Faktorer bak bankenes problemlån 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding (Journal article, 2007)
   Utviklingen i bankenes problemlån knyttet til husholdninger og foretak analyseres med utgangspunkt i empiriske modeller. Problemlån omfatter misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Problemlån som andel av samlede ...
  • Financial stability 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Financial Stability and Monetary Policy - Theory and Practice 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Both price stability and financial stability are important for achieving macroeconomic stability. It is not clearcut, however, what weight should be attached to financial stability and price stability considerations, ...
  • Financial Stability – Experiences and Challenges 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Financial Stability, Asset Prices and Monetary Policy 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
  • Financial Variables and Developments in the Real Economy 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   This article examines whether financial variables are useful as leading indicators of the output gap and mainland GDP growth. Financial variables may be leading indicators either because they (a) are priced on the basis ...
  • Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
  • Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
   I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Drivkreftene i valutamarkedet ble også drøftet.
  • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
  • Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2003)
   Sammensetningen av utenlandsgjelden kan ha betydning for hvordan finanskriser i fremvoksende økonomier utløses og forløper. Vi ser her på fem kriseland fra det siste tiåret og deres utenlandsgjeld. Artikkelen går også inn ...
  • Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? 

   Midthjell, Nina Larsson (Journal article, 2010)
   Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning finanspolitiske tiltak satt i verk under finanskrisen har hatt en ønsket effekt på realøkonomien. Det er betydelig usikkerhet knyttet til effekten av finanspolitikk. Estimeringsresultater ...
  • Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen – en kort oppsummering 

   Lie, Aud Ebba (Journal article, 2011)
   Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen på slutten av det forrige tiåret omfattet en undersøkelse av innskuddsutviklingen i et utvalg bestående av 25 norske banker. Undersøkelsen startet 7. oktober ...
  • Fiscal Policy and Financial Crises – What Are the Actual Effects of Fiscal Policy? 

   Midthjell, Nina Larsson (Journal article, 2011)
   The actual effects of a change in fiscal policy on the real economy will be influenced by the choice of fiscal policy instrument, cyclical conditions, fiscal policy credibility and fiscal leeway. The article discusses the ...
  • Fleksibel inflasjonsstyring 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2004)
   Med innføringen av et nytt mandat for pengepolitikken 29. mars 2001 fikk Norges Bank i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal pengepolitikken bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetning. ...
  • Flexible Inflation Targeting 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2004)
   With the introduction of a new mandate for monetary policy on 29 March 2001, Norges Bank was given responsibility for ensuring low and stable inflation. Monetary policy shall also contribute to stabilising output and ...
  • Forecasting in Norges Bank 

   Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
   Norges Bank’s forecasts of economic developments form an important part of the basis for monetary policy. The projections of economic variables and Norges Bank’s interest rate forecast are interdependent. Current information ...
  • Foreign direct investment in Norway up to end-1998 

   Hansen, Svein Olav (Journal article, 1999)
   This article presents new and updated figures on the stock of foreign direct investment (FDI) in Norway at the end of 1998. The stock of FDI in Norway, as measured here, showed an increase of NOK 30bn from 1997, reaching ...