Now showing items 166-185 of 473

  • IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor 

   Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)
   Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av ...
  • Increased Cash Holdings – Reduced Use of Cash: A Paradox? 

   Gresvik, Olaf; Kaloudis, Aris (Journal article, 2001)
   Outstanding cash holdings in Norway have increased in real terms since 1980 and now amount to about NOK 10 000 per person. We can only ascribe between 37 and 47 per cent of cash holdings to legal, registered, quantifiable ...
  • Indicators for Underlying Inflation in Norway 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   A central bank that is to steer inflation ahead in time seeks to exclude temporary price variations when setting policy rates. At a given point in time, it is not that easy to determine which price changes are permanent ...
  • Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   En sentralbank som skal styre prisutviklingen fremover i tid, vil ønske å se bort fra midlertidige forstyrrelser i prisene når den fastsetter renten. På et gitt tidspunkt er det imidlertid ikke så lett å avgjøre hvilke ...
  • Inflasjon og inflasjonsdynamikk i G7-landene 

   Stæhr, Karsten (Journal article, 1999)
   Artikkelen drøfter hvilke faktorer som påvirker inflasjonsutviklingen i G7-landene. For hvert land estimeres en forventningsjustert Phillips-kurve. Resultatene viser at landenes inflasjonsprosesser er meget forskjellige. ...
  • Inflasjonsstyring - litt om teori og mest om praksis 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
   Sentralbanksjefen gjennomgår den historiske utviklingen i den økonomiske politikken generelt, og pengepolitikken spesielt, fram mot innføringen av inflasjonsmålet i mars 2001. Utviklingen har gått fra direkte reguleringer ...
  • Inflation Targeting – Some Theory with Main Focus on Practice 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
   Norway has had an inflation target for monetary policy since March 2001. This article explains why and how an inflation targeting regime was introduced.
  • Innskyterpreferanse 

   Vale, Bent (Journal article, 2012)
   Innskyterpreferanse innebærer at dersom kreditorene i en bank må ta tap, gis innskyterne fortrinnsrett, slik at innskuddene først blir nedskrevet etter at all øvrig gjeld er fullstendig nedskrevet. Artikkelen drøfter ...
  • Interest Rate Projections in Theory and Practice 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2007)
  • Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige 

   Morka, Kjersti Haare (Journal article, 1999)
   Et eksplisitt inflasjonsmål innebærer at de pengepolitiske virkemidlene innrettes mot å holde inflasjonen lav og stabil innenfor et spesifisert mål. Denne artikkelen presenterer erfaringer fra tre av landene som siden 1990 ...
  • Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? 

   Sandal, Knut; Svor, Anders (Journal article, 2001)
   De senere år har vært preget av en rekke internasjonale finanskriser. Et hovedproblem har vært kapitalflukt, slik at landene har fått akutt behov for valutalån. Artikkelen drøfter om det kan og bør være et internasjonalt ...
  • Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer 

   Røstøen, Johan Øverseth (Journal article, 2004)
   Lav konsumprisvekst i Norge de siste årene kan for en stor del forklares av lave priser på importerte konsumvarer. Hvordan kan vi måle effekten av den utenlandske prisutviklingen på konsumprisen i Norge? Tradisjonelle ...
  • Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2005)
   Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og ...
  • Intraday Liquidity and the Settlement of Large-Value Payments: A Simulation-Based Analysis 

   Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2006)
   Interbank systems are of great importance to the economy and the financial system. Using simulations based on real data from Norges Bank’s settlement system, this article illustrates trade-offs between delayed payments and ...
  • Is the Financial System Stable? 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2001)
  • Is the Market Microstructure of Stock Markets Important? 

   Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A. (Journal article, 2006)
   The market microstructure literature studies how the actual transaction process – i.e. how buyers and sellers find one another and agree on a price – can affect price formation and trading volumes in a market. This article ...
  • Jarle Bergo : en profesjonell pengepolitiker går fra borde 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2008)
   Jarle Bergo har tjenestegjort i nærmere 40 år i Norges Bank når han nå trer tilbake fra stillingen som visesentralbanksjef. I intervjuet ser han tilbake på den lite vellykkede etterspørselsreguleringen på 1970- og 1980-tallet. ...
  • Jarle Bergo: A Professional Monetary Policymaker Steps Down 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2008)
  • Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? 

   Eitrheim, Øyvind; Frøyland, Espen; Røisland, Øistein (Journal article, 1999)
   Prisene i markedet for valutaopsjoner kan gi informasjon om hvordan markedsaktørene vurderer usikkerheten om fremtidig valutakurs. På basis av disse opsjonsprisene har vi beregnet sannsynlighetsfordelingen for kursen på ...
  • Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer 

   Stæhr, Karsten (Journal article, 2000)
   De mange valutakriser på 1990-tallet og den raske spredning av kriser fra land til land har økt behovet for å kunne forutsi slike kriser. Et omfattende forskningsarbeid har de siste årene pågått for å finne indikatorer som ...