Now showing items 258-277 of 473

  • Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed ...
  • Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Hein, Jesper Bull (Journal article, 2004)
   Tradisjonelt har statspapirer vært anvendt som referanse for langsiktige renter, men i dag anvendes også markedet for renteswapper. I artikkelen fokuseres det på faktorer som har betydning for variasjoner i forskjellen ...
  • Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2007)
   Varederivatmarknader kan gi betre tryggleik for framtidige prisar, og det er éin grunn til at det er teke fleire initiativ til å etablere derivatmarknader for fisk i Noreg. I artikkelen blir dei ålmenne vilkåra for etablering ...
  • On Commodity Derivatives and the Norwegian Initiatives to Create a Fish Derivatives Market 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2008)
   Hedging against future price movements can be important both for those producing goods and for those buying them. Commodity derivatives may be employed as a hedge against price risk, and this is one of the reasons behind ...
  • Operational Problems in Banks – Effects on the Settlement of Payments in Norges Bank 

   Berge, Tor Oddvar; Christophersen, Casper (Journal article, 2012)
   The settlement process in the Norges Bank settlement system (NBO) will be affected if an operational problem occurs in one of its participating banks. The inability of one bank to send payments may have significant effects ...
  • Operational problems in banks – Effects on the settlement of payments in Norges Bank 

   Berge, Tor Oddvar; Christophersen, Casper (Journal article, 2012)
   We analyse the robustness of the settlement process in the Norges Bank settlement system (NBO) to operational problems in one of its participating banks. The analysis is based on a large number of simulations using actual ...
  • Oppgjørsrisiko ved valutahandel 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2000)
   Daglig flyttes enorme beløp mellom finansinstitusjoner i hele verden som oppgjør for valutahandler. Ulike tidssoner og teknologiske begrensninger medfører at partene i oppgjøret normalt påtar seg full og usikret risiko på ...
  • Order Flow Analysis of Exchange Rates 

   Rime, Dagfinn; Sojli, Elvira (Journal article, 2006)
   Norges Bank recently started to collect new foreign exchange statistics. These statistics provide an overview of which foreign currencies various market participants buy and sell against NOK. Participants’ purchases and ...
  • Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis 

   Claussen, Carl Andreas; Jonassen, Morten; Langbraaten, Nina (Journal article, 2007)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i pengepolitikken internasjonalt og i Norge. Både økonomisk teori og historiske erfaringer ligger bak utviklingen fram til dagens ordninger. Selv om flere trekk er felles, ...
  • Ordrestrømsanalyse av valutakurser 

   Rime, Dagfinn; Sojli, Elvira (Journal article, 2006)
   Artikkelen forklarer teorien som ligger til grunn for å bruke data fra verdipapirhandel i empiriske anvendelser. Det fokuseres på problemstillinger knyttet til valutamarkedet, men teorien har gyldighet også for andre ...
  • Output Gap in the Norwegian Economy – Different Methodologies, Same Result? 

   Frøyland, Espen; Nymoen, Ragnar (Journal article, 2000)
   Potential output is an estimate of the level of output that is consistent over time with the highest possible utilisation of resources in the economy with stable inflation. The output gap measures the difference between ...
  • Payment Systems – a Potential Source of Risk. The Need for Oversight and Supervision 

   Haare, Harald; Sletner, Inger-Johanne (Journal article, 2007)
   Since the early 1990s, there has been increased attention on the risk banks incur through their role in the payment system. The primary focus has not been on the individual bank’s risk exposure but on the possibility of ...
  • Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2002)
   I det lange løp kan pengepolitikken verken påvirke produksjonen, sysselsettingen eller konkurranseevnen. Men gjennom å praktisere fleksibel inflasjonsstyring kan man oppnå en fornuftig avveining mellom variasjonen i inflasjon ...
  • Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2001)
  • Pengepolitiske regler 

   Lønning, Ingunn; Olsen, Kjetil (Journal article, 2000)
   Det siste tiåret har forskning om regler i pengepolitikken fått en renessanse. Reglene beskriver som oftest en strategi for hvordan renten skal settes ved ulike typer sjokk i økonomien. En regel kan utformes som en optimal ...
  • Penger og Kreditt 1973/1 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1973/2 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1973/3 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1973/4 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1974/1 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1974)