Now showing items 449-468 of 473

  • Valutahandelsstatistikken – ny innsikt i valutamarkedet 

   Meyer, Erik; Skjelvik, Janett (Journal article, 2006)
   Norges Bank har publisert ny statistikk som gir aktuell informasjon om aktiviteten i valutamarkedet. Den bygger på daglige data fra de største bankene over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Artikkelen ...
  • Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier 

   Stæhr, Karsten; Winje, Pål (Journal article, 2001)
   Liberaliseringen av internasjonale kapitalbevegelser har åpnet for en mer effektiv global allokering av sparekapitalen med potensial for betydelige velferdsgevinster. Finanskrisene i fremvoksende økonomier de senere årene ...
  • Valutasikring i norske selskaper 

   Børsum, Øystein G.; Ødegaard, Bernt Arne (Journal article, 2005)
   I artikkelen oppsummeres resultatene av en spørreundersøkelse om norske selskapers valutasikring. Undersøkelsen viser at norske selskaper er på linje med tilsvarende selskaper i andre land i sin valutasikring. De fleste ...
  • Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? 

   Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2003)
   Det norske systemet for oppgjør av verdipapir ble modernisert våren 2003, samtidig som Verdipapirsentralen ble omdannet til allmennaksjeselskap. Tjenestetilbudet ved verdipapiroppgjør og organiseringen av oppgjørssentralene ...
  • Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2001)
   Fra sommeren 2000 har mye av interessen for utviklingen av finansiell regulering innen EU vært knyttet til forslagene fra en komité av «vise menn» under ledelse av Alexandre Lamfalussy. Forslagene gjelder systemet for ...
  • Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2000)
   EU har vedtatt en handlingsplan som sikter mot å styrke prosessen med å bygge det indre markedet for finansielle tjenester videre ut. I tillegg finnes det også en handlingsplan for hele det indre markedet. Artikkelen gjør ...
  • Virkelig verdi i regnskapet 

   Berg, Sigbjørn Atle (Journal article, 2009)
   Internasjonale regnskapsregler (International Financial Reporting Standards – IFRS) krever at finansinstitusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i hovedsak bestå av de ...
  • What Drives House Prices? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2005)
   House prices have more than tripled since 1992. After having fallen during the last part of 2002 and the beginning of 2003, house prices rose by more than 20 per cent from May 2003 to November 2004. We analyse factors ...
  • What Influences the Growth of Household Debt? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Household debt has increased by 10–11 per cent annually since 2000. In the following, the factors underlying the strong growth in debt are analysed using an empirical model. The debt growth of recent years is found to be ...
  • What Influences the Number of Bankruptcies? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   After having remained relatively stable from the mid-1990s, the number of bankruptcies rose sharply in 2002 and 2003, but then fell again last year and in the first six months of 2005. Using an empirical model, we analyse ...
  • Who is borrowing – for what – and can they afford it? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2008)
   New micro data enable us to analyse household debt behaviour through 2006. We can identify households that borrow net and households that repay debt. Half the households in the sample increased their debt in 2006. Most new ...
  • Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Journal article, 2002)
   Utslagene i markedsrentene etter Norges Banks rentemøter siden 1999 tyder på at rentebeslutningene har overrasket markedsaktørene noe mer enn i andre land. Over tid er det imidlertid den faktiske utviklingen i inflasjonen ...
  • År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur 

   Watne, Kjetil (Journal article, 1999)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2007)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2008)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2005)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2000)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2002)
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2009)