• Garanterte investeringsprodukter 

   Axelsen, Kristine Andenæs (Journal article, 2000)
   Garanterte investeringsprodukter gir investor mulighet til å delta i aksje- og råvaremarkedene uten å risikere store tap hvis markedene skulle falle. I utlandet har markedet for slike produkter vokst kraftig de siste årene, ...
  • Gjeldsordning for land 

   Winje, Pål (Journal article, 2002)
   Valutafondet har foreslått en gjeldsordning for land med betalingsproblemer. Selv om forslaget har møtt massiv motstand fra internasjonale investorer og viktige låntakerland, er det en økende erkjennelse av behovet for et ...
  • Global and Regional Initiatives to Strengthen Oversight and Regulation of the Financial Sector 

   Vale, Bent; Winje, Pål (Journal article, 2011)
   A bird’s-eye view of recent reform proposals to banking regulation is presented. Emphasis is on the Basel Committee’s proposed capital and liquidity regulations, but also initiatives from other international organisations ...
  • Globalisering - måling og utviklingstrekk 

   Stæhr, Karsten (Journal article, 2003)
   I hvilken grad er verdensøkonomien blitt globalisert? Artikkelen drøfter hvordan en kan måle globalisering og beskriver deretter utviklingen på områder som handel, kapitalstrømmer, migrasjon, informasjonsspredning og ...
  • Gullmynt for å markere tusenårsskiftet 

   Ukjent forfatter (Journal article, 1999)
  • Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker 

   Borchgrevink, Henrik; Moe, Thorvald Grung (Journal article, 2004)
   Erfaringer fra tidligere bankkriser viser at myndighetene må ha beredskap for å håndtere finansielle kriser. Ved eventuelle kriser i grensekryssende banker står man overfor nye utfordringer. Blant annet kan interessekonflikter ...
  • Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 

   Holter, Jon Petter; Tørum, Espen (Journal article, 1999)
   I denne artikkelen presenteres en beregning av utviklingen i pengemengden for årene 1819 – 1998. Etter våre definisjoner var pengemengden i 1819 – omregnet til kroner – 16,7 millioner kroner. Pr innbygger er dette 18 kroner. ...
  • Historisk produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt 

   Holter, Jon Petter (Journal article, 2000)
   Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å framskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Begrunnelsen har dels vært den selvstendige historiske interesse dette har. Dessuten har det ...
  • Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 

   Holter, Jon Petter (Journal article, 2000)
   Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 1835, valutakurser, ...
  • House Prices, Equity Prices, Investment and Credit - What Do They Tell Us About Banking Crises? a Historical Analysis Based on Norwegian Data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   In recent years, many countries have experienced a sharp rise in house prices and household credit. Many have expressed concern that this development is not sustainable over time and that it may lead to financial imbalances. ...
  • Household Net Lending – What the Micro Data Indicate 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   While existing statistics are based on macro data, this article uses micro data to analyse household financial wealth and debt dating back to 1987. These data show that households in the 35–44 age group were behind the ...
  • Housing Investment and House Prices 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2007)
  • How Accurate Are Credit Risk Models in Their Predictions Concerning Norwegian Enterprises? 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
   Historically, banks’ solvency problems are often due to losses on loans to enterprises. Credit risk associated with loans to enterprises is therefore an important aspect when Norges Bank assesses financial stability. Two ...
  • How Large Are the Financial Margins of Norwegian Households? an Analysis of Micro Data for the Period 1987–2004 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   In this article, financial margins in Norwegian households are calculated using micro data for the period 1987 – 2004. Financial margins are defined as household liquid assets after borrowing costs and ordinary living ...
  • How Vulnerable Are Financial Institutions to Macroeconomic Changes? : An Analysis Based on Stress Testing 

   Frøyland, Espen; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   Macroeconomic changes have been an important reason why financial institutions have experienced losses on loans to households and enterprises. This article contains an analysis of financial institutions’ vulnerability in ...
  • Husholdningenes nettofinansinvesteringer – hva sier mikrodataene? 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   Artikkelen bruker en ny kilde for å studere husholdningenes nettofinansinvesteringer. Mens eksisterende statistikk er basert på makrodata, benytter vi her mikrodata for husholdningenes finansformue og gjeld tilbake til ...
  • Hva er virkningen av reguleringer av boliglån? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
   Finanstilsynet har utarbeidet retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ved lån til boligformål. Disse retningslinjene stiller krav om tilstrekkelig betjeningsevne og om begrensninger i belåningsgrad. Formålet med denne ...
  • Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Husholdningenes gjeld har økt med 10–11 prosent per år siden 2000. Artikkelen analyserer faktorer bak den sterke gjeldsveksten med utgangspunkt i en empirisk modell. Den viser at gjeldsøkningen særlig har sammenheng med ...
  • Hva påvirker konkursutviklingen? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   Antall konkurser økte markert i 2002 og 2003, men falt igjen i fjor og i første halvår i år. Faktorer bak konkursutviklingen analyseres med utgangspunkt i en empirisk modell. Fortjenestemarginer, konkurranseevne, realrente ...
  • Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2011)
   Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved å finansiere utlån, er viktig for utviklingen av den finansielle stabiliteten i ...