Now showing items 142-161 of 473

  • Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker 

   Borchgrevink, Henrik; Moe, Thorvald Grung (Journal article, 2004)
   Erfaringer fra tidligere bankkriser viser at myndighetene må ha beredskap for å håndtere finansielle kriser. Ved eventuelle kriser i grensekryssende banker står man overfor nye utfordringer. Blant annet kan interessekonflikter ...
  • Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 

   Holter, Jon Petter; Tørum, Espen (Journal article, 1999)
   I denne artikkelen presenteres en beregning av utviklingen i pengemengden for årene 1819 – 1998. Etter våre definisjoner var pengemengden i 1819 – omregnet til kroner – 16,7 millioner kroner. Pr innbygger er dette 18 kroner. ...
  • Historisk produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt 

   Holter, Jon Petter (Journal article, 2000)
   Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å framskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Begrunnelsen har dels vært den selvstendige historiske interesse dette har. Dessuten har det ...
  • Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 

   Holter, Jon Petter (Journal article, 2000)
   Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 1835, valutakurser, ...
  • House Prices, Equity Prices, Investment and Credit - What Do They Tell Us About Banking Crises? a Historical Analysis Based on Norwegian Data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   In recent years, many countries have experienced a sharp rise in house prices and household credit. Many have expressed concern that this development is not sustainable over time and that it may lead to financial imbalances. ...
  • Household Net Lending – What the Micro Data Indicate 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   While existing statistics are based on macro data, this article uses micro data to analyse household financial wealth and debt dating back to 1987. These data show that households in the 35–44 age group were behind the ...
  • Housing Investment and House Prices 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2007)
  • How Accurate Are Credit Risk Models in Their Predictions Concerning Norwegian Enterprises? 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
   Historically, banks’ solvency problems are often due to losses on loans to enterprises. Credit risk associated with loans to enterprises is therefore an important aspect when Norges Bank assesses financial stability. Two ...
  • How Large Are the Financial Margins of Norwegian Households? an Analysis of Micro Data for the Period 1987–2004 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   In this article, financial margins in Norwegian households are calculated using micro data for the period 1987 – 2004. Financial margins are defined as household liquid assets after borrowing costs and ordinary living ...
  • How Vulnerable Are Financial Institutions to Macroeconomic Changes? : An Analysis Based on Stress Testing 

   Frøyland, Espen; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   Macroeconomic changes have been an important reason why financial institutions have experienced losses on loans to households and enterprises. This article contains an analysis of financial institutions’ vulnerability in ...
  • Husholdningenes nettofinansinvesteringer – hva sier mikrodataene? 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2009)
   Artikkelen bruker en ny kilde for å studere husholdningenes nettofinansinvesteringer. Mens eksisterende statistikk er basert på makrodata, benytter vi her mikrodata for husholdningenes finansformue og gjeld tilbake til ...
  • Hva er virkningen av reguleringer av boliglån? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
   Finanstilsynet har utarbeidet retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ved lån til boligformål. Disse retningslinjene stiller krav om tilstrekkelig betjeningsevne og om begrensninger i belåningsgrad. Formålet med denne ...
  • Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Husholdningenes gjeld har økt med 10–11 prosent per år siden 2000. Artikkelen analyserer faktorer bak den sterke gjeldsveksten med utgangspunkt i en empirisk modell. Den viser at gjeldsøkningen særlig har sammenheng med ...
  • Hva påvirker konkursutviklingen? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   Antall konkurser økte markert i 2002 og 2003, men falt igjen i fjor og i første halvår i år. Faktorer bak konkursutviklingen analyseres med utgangspunkt i en empirisk modell. Fortjenestemarginer, konkurranseevne, realrente ...
  • Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2011)
   Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved å finansiere utlån, er viktig for utviklingen av den finansielle stabiliteten i ...
  • Hvem tar opp lån – til hva, og har de råd? En analyse av gjeldsutviklingen i norske enkelthushold i 2006 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2008)
   Nye tall gjør det mulig å følge gjeldsutviklingen for norske hushold i året 2006. Vi kan identifisere hvilke hushold som netto tar opp lån, og hvilke som nedbetaler. Selv om tallsettet bare beskriver utviklingen over ett ...
  • Hvilke faktorer påvirker kronekursen? 

   Bernhardsen, Tom; Røisland, Øistein (Journal article, 2000)
   I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og uro i det internasjonale finansmarkedet. Både kronekursen mot tyske mark (euro fra. 1. januar 1999) og kronekursen målt mot et ...
  • Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   Anslagene for den økonomiske utviklingen som publiseres i inflasjonsrapporten er et viktig grunnlag for Norges Bank i utøvelsen av pengepolitikken. Den makroøkonomiske modellen RIMINI er et hjelpemiddel i utarbeidingen av ...
  • Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
   I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes ...
  • Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? 

   Bø, Olav; Røstadsand, Jon Ivar; Tørum, Espen (Journal article, 2003)
   Det er tendenser til økende konsolidering og internasjonalisering i banksektoren i Europa. Tiltakene i EUs handlingsplan for finansielle tjenester og det nye kapitaldekningsregelverket «Basel II» vil kunne bidra til videre ...