• Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: Sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet 

   Wettre, Sigbjørn; Borgersen, Anders Bohlin (Journal article, 2005)
   I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Omsetningen av rentederivater økte ...
  • Upgrading and Outsourcing Norges Bank’s Settlement System 

   Solheim, Jon A.; Strømme, Helge (Journal article, 2004)
   In recent years, Norges Bank has focused more strongly on its core activities as a central bank, and this has also had a bearing on its activities related to the payment system. In this article, we will review recent years’ ...
  • Uro i kredittmarkedene – boligfinansiering ute og hjemme 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2007)
   Problemer i det amerikanske boliglånsmarkedet utløste en omfattende uro i kreditt- og pengemarkedene sommeren og høsten 2007. I foredraget beskriver sentralbanksjefen drivkreftene bak utviklingen, svakheter som ble avdekket ...
  • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11 

   Johansen, Rønnaug Melle; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
   I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene ...
  • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/12 

   Ukjent forfatter (Journal article, 2012)
   Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapporten Finansiell stabilitet. Hensikten med stresstestene er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer ...
  • Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 

   Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
   Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere ...
  • Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 

   Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
   Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapportserien Finansiell stabilitet. I testene fremskrives bankenes regnskaper til 2013. I denne utdypingen beskrives oppbyggingen av ...
  • Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 

   Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2011)
   I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske ...
  • Utenlandske direkte investeringer i Norge til og med 1998 

   Hansen, Svein Olav (Journal article, 1999)
   Med denne artikkelen presenteres nye og oppdaterte tall over beholdningen av utenlandsk direkte investert kapital i Norge ved utgangen av 1998. Beholdningen, slik den her måles, viste en økning på 30 milliarder kroner fra ...
  • Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986–2003 

   Riiser, Magdalena D.; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Husholdningenes gjeld i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. I artikkelen brukes mikrodata for å analysere utviklingen i husholdningenes gjeld, inntekt og finansformue fra 1986 til 2003. Har strukturelle endringer ...
  • Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2006)
   De siste årene har det vært en rask utvikling i kredittmarkedet. Låneveksten har vært høy og økende. Det tilbys stadig nye låneprodukter, som for eksempel rammelån med pant i bolig og lån med rentetak. Det har også vært ...
  • Valutahandelsstatistikken – ny innsikt i valutamarkedet 

   Meyer, Erik; Skjelvik, Janett (Journal article, 2006)
   Norges Bank har publisert ny statistikk som gir aktuell informasjon om aktiviteten i valutamarkedet. Den bygger på daglige data fra de største bankene over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Artikkelen ...
  • Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier 

   Stæhr, Karsten; Winje, Pål (Journal article, 2001)
   Liberaliseringen av internasjonale kapitalbevegelser har åpnet for en mer effektiv global allokering av sparekapitalen med potensial for betydelige velferdsgevinster. Finanskrisene i fremvoksende økonomier de senere årene ...
  • Valutasikring i norske selskaper 

   Børsum, Øystein G.; Ødegaard, Bernt Arne (Journal article, 2005)
   I artikkelen oppsummeres resultatene av en spørreundersøkelse om norske selskapers valutasikring. Undersøkelsen viser at norske selskaper er på linje med tilsvarende selskaper i andre land i sin valutasikring. De fleste ...
  • Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? 

   Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2003)
   Det norske systemet for oppgjør av verdipapir ble modernisert våren 2003, samtidig som Verdipapirsentralen ble omdannet til allmennaksjeselskap. Tjenestetilbudet ved verdipapiroppgjør og organiseringen av oppgjørssentralene ...
  • Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2001)
   Fra sommeren 2000 har mye av interessen for utviklingen av finansiell regulering innen EU vært knyttet til forslagene fra en komité av «vise menn» under ledelse av Alexandre Lamfalussy. Forslagene gjelder systemet for ...
  • Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 

   Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2000)
   EU har vedtatt en handlingsplan som sikter mot å styrke prosessen med å bygge det indre markedet for finansielle tjenester videre ut. I tillegg finnes det også en handlingsplan for hele det indre markedet. Artikkelen gjør ...
  • Virkelig verdi i regnskapet 

   Berg, Sigbjørn Atle (Journal article, 2009)
   Internasjonale regnskapsregler (International Financial Reporting Standards – IFRS) krever at finansinstitusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i hovedsak bestå av de ...
  • What Drives House Prices? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2005)
   House prices have more than tripled since 1992. After having fallen during the last part of 2002 and the beginning of 2003, house prices rose by more than 20 per cent from May 2003 to November 2004. We analyse factors ...
  • What Influences the Growth of Household Debt? 

   Jacobsen, Dag Henning; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2004)
   Household debt has increased by 10–11 per cent annually since 2000. In the following, the factors underlying the strong growth in debt are analysed using an empirical model. The debt growth of recent years is found to be ...