• Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon 

   Brekke, Henriette; Halvorsen, Kaj W. (Journal article, 2009)
   For å hente inn tidlige signaler om utviklingen i norsk økonomi har Norges Bank etablert et regionalt nettverk bestående av om lag 1500 bedrifter og virksomheter over hele landet. Informasjonen fra Regionalt nettverk er ...
  • Regulering av systemviktige banker – og de store nordiske bankene 

   Borchgrevink, Henrik (Journal article, 2011)
   Internasjonalt ble flere store banker støttet av myndighetene under finanskrisen. Det bidrar til økt forventning om støtte i fremtiden. Når det forventes at en bank vil bli støttet av myndighetene, får banken både insentiver ...
  • Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier 

   Valseth, Siri (Journal article, 2003)
   Artikkelen tar for seg betydningen av risikopremier når en anslår renteforventninger på kort sikt. Spesielt behandles den type risikopremie som omtales i litteraturen som løpetidspremien, og det benyttes en enkel metode ...
  • Review of the ECB's Strategy and Alternative Approaches 

   Qvigstad, Jan F. (Journal article, 2006)
  • Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2000)
  • Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning 

   Gerdrup, Karsten R.; Lund, Arild J.; Weme, Sindre (Journal article, 2000)
   Bankenes valutagjeld til utlandet har økt kraftig fra 1995. En tilsvarende vekst fant sted midt på 1980-tallet. I forhold til bankenes samlede utlån er utenlandsfinansieringen mindre nå enn den gang. Som midt på 1980- ...
  • Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 -2000 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2000)
   I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges ...
  • Risikopremier i det norske rentemarkedet 

   Myklebust, Gaute (Journal article, 2005)
   Renteforventninger anslås ofte ved å se på terminrenter. Inneholder terminrentene risikopremier, vil det imidlertid bli et avvik fra de faktiske renteforventningene. I artikkelen vises det at terminrentene historisk har ...
  • Rising Food Prices – a Driving Force Behind Inflation? 

   Sand, Tove Katrine; Støholen, Bente (Journal article, 2008)
   Global food prices have risen sharply since the beginning of 2007. In this article, we look at the factors behind the rise in food prices, both globally and in Norway. The increase in food prices in Norway, as measured in ...
  • Risk in the Norwegian Settlement System 

   Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2001)
   In recent years, there has been strong international focus on risk in the payment system and most countries have implemented measures to reduce this risk. In this article, we will discuss the main aspects of Norges Bank’s ...
  • Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning 

   Andersen, Henrik (Journal article, 2010)
   For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benytter jeg i denne artikkelen den samme metoden til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Basel II gir bankene adgang til å velge mellom ulike ...
  • Securities Settlement in Norway 

   Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2003)
   The Norwegian securities settlement system was modernised in the spring of 2003, and the Norwegian Central Securities Depository (VPS), which had been a foundation, became a public limited company. Services related to ...
  • Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2002)
   Norsk Kontantservice AS ble etablert i 2001, og har i tillegg til seddelforsyning og andre tjenester for bankene også fått i oppdrag å destruere utslitte sedler for Norges Bank. Vi er ikke kjent med at andre sentralbanker ...
  • Seddeltrykkeriet – en 190 års historie 

   Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav (Journal article, 2007)
   I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i ...
  • Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi 

   Fidjestøl, Asbjørn (Journal article, 2007)
   Gjennom likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at bankene til enhver tid har tilstrekkelig store innskudd i Norges Bank. De kortsiktige pengemarkedsrentene vil da bli liggende like over styringsrenten, som er renten ...
  • SEPA – standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa 

   Haare, Harald (Journal article, 2008)
   28. januar ble den første felleseuropeiske girotjenesten for kundebetalinger tatt i bruk – en milepæl var dermed nådd i det største IT-relaterte bankprosjektet som sannsynligvis noen gang er gjennomført. I løpet av et par ...
  • Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2000)
   Each day huge amounts of money are transferred between financial institutions around the world as settlement for foreign exchange (FX) transactions. Owing to time zones and technological limitations, parties to settlement ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2005)
   Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2007)
   Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks ...
  • Siste minnemyntpar til hundreårsmarkeringen 1905 – 2005 

   Ukjent forfatter (Journal article, 2005)