• Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning 

   Andersen, Henrik (Journal article, 2010)
   For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benytter jeg i denne artikkelen den samme metoden til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Basel II gir bankene adgang til å velge mellom ulike ...
  • Securities Settlement in Norway 

   Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M. (Journal article, 2003)
   The Norwegian securities settlement system was modernised in the spring of 2003, and the Norwegian Central Securities Depository (VPS), which had been a foundation, became a public limited company. Services related to ...
  • Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2002)
   Norsk Kontantservice AS ble etablert i 2001, og har i tillegg til seddelforsyning og andre tjenester for bankene også fått i oppdrag å destruere utslitte sedler for Norges Bank. Vi er ikke kjent med at andre sentralbanker ...
  • Seddeltrykkeriet – en 190 års historie 

   Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav (Journal article, 2007)
   I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i ...
  • Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi 

   Fidjestøl, Asbjørn (Journal article, 2007)
   Gjennom likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at bankene til enhver tid har tilstrekkelig store innskudd i Norges Bank. De kortsiktige pengemarkedsrentene vil da bli liggende like over styringsrenten, som er renten ...
  • SEPA – standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa 

   Haare, Harald (Journal article, 2008)
   28. januar ble den første felleseuropeiske girotjenesten for kundebetalinger tatt i bruk – en milepæl var dermed nådd i det største IT-relaterte bankprosjektet som sannsynligvis noen gang er gjennomført. I løpet av et par ...
  • Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2000)
   Each day huge amounts of money are transferred between financial institutions around the world as settlement for foreign exchange (FX) transactions. Owing to time zones and technological limitations, parties to settlement ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2005)
   Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2007)
   Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks ...
  • Siste minnemyntpar til hundreårsmarkeringen 1905 – 2005 

   Ukjent forfatter (Journal article, 2005)
  • Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet? 

   Hylland, Aanund (Journal article, 2005)
   Statens reservefond, på 40 millioner kroner til bruk «i nødens stund», ble i 1911 grunnlovfestet for å sikre at det ikke ble brukt i strid med forutsetningene. Midlene skulle plasseres i «førsteklasses» utenlandske ...
  • Statistics on Foreign Exchange Transactions - New Insight into Foreign Exchange Markets 

   Meyer, Erik; Skjelvik, Janett (Journal article, 2006)
   Norges Bank has published new statistics on the purchase and sale of NOK for foreign currency. The statistics provide information about activity in the market for NOK, and will be an important aid in monitoring and identifying ...
  • Stigende matvarepriser – en drivkraft for inflasjonen? 

   Sand, Tove Katrine; Støholen, Bente (Journal article, 2008)
   Internasjonale matvarepriser har steget kraftig siden begynnelsen av 2007. I denne artikkelen analyserer vi faktorer bak prisveksten på matvarer både internasjonalt og i Norge. Prisøkningen på matvarer i Norge, slik den ...
  • Stress Testing of Banks’ Profit and Capital Adequacy 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar (Journal article, 2008)
   A model system for stress testing financial stability is being developed at Norges Bank. In this article, we present two of the models in this system: a macroeconomic model and a bank model. The macro model simulates ...
  • Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar (Journal article, 2008)
   I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet. I denne artikkelen presenterer vi to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell for å analysere utviklingen ...
  • Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle 

   Bergo, Jarle; Solheim, Jon A. (Journal article, 2003)
   Norges Bank uttaler seg om strukturendringer i hovedsak når disse vurderes som viktige for finansiell stabilitet, som ved en mulig etablering av finanskonsernet DnB NOR ASA. Norges Banks rolle og arbeid med strukturendringer ...
  • Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til sikringsfond 

   Berg, Sigbjørn Atle (Journal article, 2010)
   I kjølvannet av finanskrisen er det kommet mange forslag til nye skatter for finansnæringen. Motivene springer i stor grad ut fra den aktuelle situasjonen. I denne artikkelen ser vi på det faglige grunnlaget for noen av ...
  • TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? 

   Husevåg, Vigdis (Journal article, 2010)
   Ved uro i verdipapirmarkedet er det spesielt viktig at man har gode systemer for å gjøre opp handler. den europeiske sentralbanken har etablert prosjektet TARGET2-Securities (T2S), som skal gjøre det enklere og billigere ...
  • The 20-krone coin commemorating voyages to Vinland 

   Ukjent forfatter (Journal article, 1999)
  • The 20-krone commemorative coin 

   Ukjent forfatter (Journal article, 1999)