• Jarle Bergo : en profesjonell pengepolitiker går fra borde 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2008)
   Jarle Bergo har tjenestegjort i nærmere 40 år i Norges Bank når han nå trer tilbake fra stillingen som visesentralbanksjef. I intervjuet ser han tilbake på den lite vellykkede etterspørselsreguleringen på 1970- og 1980-tallet. ...
  • Jarle Bergo: A Professional Monetary Policymaker Steps Down 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2008)
  • Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? 

   Eitrheim, Øyvind; Frøyland, Espen; Røisland, Øistein (Journal article, 1999)
   Prisene i markedet for valutaopsjoner kan gi informasjon om hvordan markedsaktørene vurderer usikkerheten om fremtidig valutakurs. På basis av disse opsjonsprisene har vi beregnet sannsynlighetsfordelingen for kursen på ...
  • Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer 

   Stæhr, Karsten (Journal article, 2000)
   De mange valutakriser på 1990-tallet og den raske spredning av kriser fra land til land har økt behovet for å kunne forutsi slike kriser. Et omfattende forskningsarbeid har de siste årene pågått for å finne indikatorer som ...
  • Kan vi tallfeste den nøytrale renten? 

   Hammerstrøm, Grete; Lønning, Ingunn (Journal article, 2000)
   Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk er karakterisert ved en rente som i seg selv verken gir økt eller redusert pris- og kostnadsvekst i økonomien. Ingen kjenner det eksakte ...
  • Kontantenes plass i det norske betalingssystemet 

   Kaloudis, Aris; Storberg, Ola (Journal article, 2000)
   Bruken av betalingsmidler som konkurrerer med kontanter, spesielt betalingskort, har økt betydelig på 1990-tallet. Dette indikerer at kontanter benyttes stadig mindre for vanlige transaksjonsformål, selv om de nok fortsatt ...
  • Kostnader i betalingssystemet 

   Gresvik, Olaf; Haare, Harald (Journal article, 2009)
   I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon av de vanligste norske betalingstjenestene: betalingskort, giro og kontanter. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bruke og produsere betalingstjenester ...
  • Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren 

   Sæther, Pål; Larsen, Kai (Journal article, 1999)
   I tillegg til å beskrive Norges Banks risikoklassifiseringsmodell (SEBRA1), drøfter artikkelen utviklingen i foretakenes finansielle stilling og dens betydning for norske finansinstitusjoner. Analysen indikerer at ...
  • Leder: Anslag og forventninger 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Leder: På tryggere grunn? 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Hein, Jesper Bull (Journal article, 2003)
   Prisingen i et velfungerende statsobligasjonsmarked inneholder informasjon av verdi for markedsaktørene. Artikkelen beskriver likviditeten og knappheten i det norske statsobligasjonsmarkedet og betydningen den begrensede ...
  • Liquidity and Supply in the Norwegian Government Bond Market 

   Hein, Jesper Bull (Journal article, 2003)
   The Norwegian government issues debt in the bond and bill market. Market prices for these instruments contain information about market expectations concerning the required real rate of return and inflation. The quality of ...
  • Long-Term Benchmark Rates in the Norwegian Bond Market 

   Hein, Jesper Bull; Rakkestad, Ketil Johan (Journal article, 2004)
   Government securities have traditionally been used as benchmarks for long-term interest rates. Today the market for interest rate swaps is also used. The difference between yields on government bonds and swap market rates ...
  • Macroeconomic Shocks – Effects on Employment and Labour Supply 

   Solheim, Haakon (Journal article, 2009)
   The labour supply in Norway was record-high in 2008. As the labour supply has grown, it has been responsive to changes in demand for labour. The analysis shows that labour supply is most elastic among those under 25 and ...
  • Makroøkonomiske sjokk – effekter på sysselsetting og arbeidstilbud 

   Solheim, Haakon (Journal article, 2009)
   Det norske arbeidstilbudet var i 2008 på sitt høyeste registrerte nivå, målt som andel av befolkningen mellom 16 og 74 år. Samtidig som arbeidstilbudet har vokst over tid, har tilbudet vært fleksibelt ved endringer i ...
  • Management of Financial Crises in Cross-Border Banks 

   Borchgrevink, Henrik; Moe, Thorvald Grung (Journal article, 2004)
   Financial integration in Europe is increasing. The emergence of large, cross-border banks poses new challenges to the authorities. The management of financial crises in such banks will involve a number of authorities in ...
  • Markeder for norske bankers langsiktige finansiering – betydningen av endringer i markedsforhold og regelverk 

   Syed, Haseeb (Journal article, 2011)
   Norske banker finansierer seg i større grad enn tidligere i markedene. Obligasjonsmarkedene i Norge og utlandet er viktige finansieringskilder for bankene. Sammensetningen av bankenes markedsfinansiering påvirkes av endringer ...
  • Markets for Norwegian Banks’ Long-Term Funding – Implications of Changes in Market Conditions and the Regulatory Framework 

   Syed, Haseeb (Journal article, 2011)
   Norwegian banks rely on market funding to a further extent than they did previously. Bond markets in Norway and abroad are important sources of bank funding. The composition of banks’ wholesale funding is affected by changes ...
  • Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)
   Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko ...
  • Measuring Market Risk in Norwegian Financial Institutions 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)
   This article discusses two methods for analysing market risk in the Norwegian banking sector and in life insurance companies. The two methods, Value at Risk (VaR) and stress tests, are commonly used in individual institutions, ...