Now showing items 157-176 of 473

  • Hvem tar opp lån – til hva, og har de råd? En analyse av gjeldsutviklingen i norske enkelthushold i 2006 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2008)
   Nye tall gjør det mulig å følge gjeldsutviklingen for norske hushold i året 2006. Vi kan identifisere hvilke hushold som netto tar opp lån, og hvilke som nedbetaler. Selv om tallsettet bare beskriver utviklingen over ett ...
  • Hvilke faktorer påvirker kronekursen? 

   Bernhardsen, Tom; Røisland, Øistein (Journal article, 2000)
   I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og uro i det internasjonale finansmarkedet. Både kronekursen mot tyske mark (euro fra. 1. januar 1999) og kronekursen målt mot et ...
  • Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   Anslagene for den økonomiske utviklingen som publiseres i inflasjonsrapporten er et viktig grunnlag for Norges Bank i utøvelsen av pengepolitikken. Den makroøkonomiske modellen RIMINI er et hjelpemiddel i utarbeidingen av ...
  • Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? 

   Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
   I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes ...
  • Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? 

   Bø, Olav; Røstadsand, Jon Ivar; Tørum, Espen (Journal article, 2003)
   Det er tendenser til økende konsolidering og internasjonalisering i banksektoren i Europa. Tiltakene i EUs handlingsplan for finansielle tjenester og det nye kapitaldekningsregelverket «Basel II» vil kunne bidra til videre ...
  • Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester 

   Frøyland, Espen; Larsen, Kai (Journal article, 2002)
   Makroøkonomiske endringer har vært en viktig årsak til finansinstitusjoners tap på utlån til husholdninger og foretak. I artikkelen analyseres finansinstitusjoners sårbarhet for tap ved to stresstestscenarioer der det ...
  • Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Økonomiske marginer defineres som det husholdningene sitter igjen med av likvide midler etter at utgifter til lån og alminnelige levekostnader er dekket. Det er en indikator for hvor robust husholdningenes økonomi er, og ...
  • Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter? 

   Eeg, Knut (Journal article, 2007)
   Renter og andre finansielle priser er basert på forventninger om den økonomiske utviklingen. Når det kommer ny informasjon, vil finansielle priser endres. I denne artikkelen undersøker vi hvordan nyheter i form av ...
  • Hvorfor vi gjør det … Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond – Utland 

   Syse, Henrik (Journal article, 2007)
   Hvorfor er etikken viktig dersom siktemålet for oljefondet egentlig er av finansiell art? Avtroppende leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM) skriver om møtet mellom etikk og finans i Statens ...
  • IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor 

   Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)
   Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av ...
  • Increased Cash Holdings – Reduced Use of Cash: A Paradox? 

   Gresvik, Olaf; Kaloudis, Aris (Journal article, 2001)
   Outstanding cash holdings in Norway have increased in real terms since 1980 and now amount to about NOK 10 000 per person. We can only ascribe between 37 and 47 per cent of cash holdings to legal, registered, quantifiable ...
  • Indicators for Underlying Inflation in Norway 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   A central bank that is to steer inflation ahead in time seeks to exclude temporary price variations when setting policy rates. At a given point in time, it is not that easy to determine which price changes are permanent ...
  • Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   En sentralbank som skal styre prisutviklingen fremover i tid, vil ønske å se bort fra midlertidige forstyrrelser i prisene når den fastsetter renten. På et gitt tidspunkt er det imidlertid ikke så lett å avgjøre hvilke ...
  • Inflasjon og inflasjonsdynamikk i G7-landene 

   Stæhr, Karsten (Journal article, 1999)
   Artikkelen drøfter hvilke faktorer som påvirker inflasjonsutviklingen i G7-landene. For hvert land estimeres en forventningsjustert Phillips-kurve. Resultatene viser at landenes inflasjonsprosesser er meget forskjellige. ...
  • Inflasjonsstyring - litt om teori og mest om praksis 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
   Sentralbanksjefen gjennomgår den historiske utviklingen i den økonomiske politikken generelt, og pengepolitikken spesielt, fram mot innføringen av inflasjonsmålet i mars 2001. Utviklingen har gått fra direkte reguleringer ...
  • Inflation Targeting – Some Theory with Main Focus on Practice 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2004)
   Norway has had an inflation target for monetary policy since March 2001. This article explains why and how an inflation targeting regime was introduced.
  • Innskyterpreferanse 

   Vale, Bent (Journal article, 2012)
   Innskyterpreferanse innebærer at dersom kreditorene i en bank må ta tap, gis innskyterne fortrinnsrett, slik at innskuddene først blir nedskrevet etter at all øvrig gjeld er fullstendig nedskrevet. Artikkelen drøfter ...
  • Interest Rate Projections in Theory and Practice 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2007)
  • Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige 

   Morka, Kjersti Haare (Journal article, 1999)
   Et eksplisitt inflasjonsmål innebærer at de pengepolitiske virkemidlene innrettes mot å holde inflasjonen lav og stabil innenfor et spesifisert mål. Denne artikkelen presenterer erfaringer fra tre av landene som siden 1990 ...
  • Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? 

   Sandal, Knut; Svor, Anders (Journal article, 2001)
   De senere år har vært preget av en rekke internasjonale finanskriser. Et hovedproblem har vært kapitalflukt, slik at landene har fått akutt behov for valutalån. Artikkelen drøfter om det kan og bør være et internasjonalt ...