Now showing items 117-136 of 473

  • Financial Variables and Developments in the Real Economy 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   This article examines whether financial variables are useful as leading indicators of the output gap and mainland GDP growth. Financial variables may be leading indicators either because they (a) are priced on the basis ...
  • Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 1999)
  • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
  • Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk 

   Gjedrem, Svein (Journal article, 2003)
   I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Drivkreftene i valutamarkedet ble også drøftet.
  • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
  • Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld 

   Bergundhaugen, Jon (Journal article, 2003)
   Sammensetningen av utenlandsgjelden kan ha betydning for hvordan finanskriser i fremvoksende økonomier utløses og forløper. Vi ser her på fem kriseland fra det siste tiåret og deres utenlandsgjeld. Artikkelen går også inn ...
  • Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? 

   Midthjell, Nina Larsson (Journal article, 2010)
   Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning finanspolitiske tiltak satt i verk under finanskrisen har hatt en ønsket effekt på realøkonomien. Det er betydelig usikkerhet knyttet til effekten av finanspolitikk. Estimeringsresultater ...
  • Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen – en kort oppsummering 

   Lie, Aud Ebba (Journal article, 2011)
   Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen på slutten av det forrige tiåret omfattet en undersøkelse av innskuddsutviklingen i et utvalg bestående av 25 norske banker. Undersøkelsen startet 7. oktober ...
  • Fiscal Policy and Financial Crises – What Are the Actual Effects of Fiscal Policy? 

   Midthjell, Nina Larsson (Journal article, 2011)
   The actual effects of a change in fiscal policy on the real economy will be influenced by the choice of fiscal policy instrument, cyclical conditions, fiscal policy credibility and fiscal leeway. The article discusses the ...
  • Fleksibel inflasjonsstyring 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2004)
   Med innføringen av et nytt mandat for pengepolitikken 29. mars 2001 fikk Norges Bank i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal pengepolitikken bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetning. ...
  • Flexible Inflation Targeting 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2004)
   With the introduction of a new mandate for monetary policy on 29 March 2001, Norges Bank was given responsibility for ensuring low and stable inflation. Monetary policy shall also contribute to stabilising output and ...
  • Forecasting in Norges Bank 

   Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
   Norges Bank’s forecasts of economic developments form an important part of the basis for monetary policy. The projections of economic variables and Norges Bank’s interest rate forecast are interdependent. Current information ...
  • Foreign direct investment in Norway up to end-1998 

   Hansen, Svein Olav (Journal article, 1999)
   This article presents new and updated figures on the stock of foreign direct investment (FDI) in Norway at the end of 1998. The stock of FDI in Norway, as measured here, showed an increase of NOK 30bn from 1997, reaching ...
  • Foreign Direct Investment in Norway up to End-1998 

   Hansen, Svein Olav (Journal article, 1999)
   This article presents new and updated figures on the stock of foreign direct investment (FDI) in Norway at the end of 1998. The stock of FDI in Norway, as measured here, showed an increase of NOK 30bn from 1997, reaching ...
  • Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken 

   Langbraaten, Nina (Journal article, 2001)
   Utviklingen i formuesprisene er viktig informasjon for sentralbanker i rentesettingen, da den kan påvirke inflasjonen – enten den nominelle utviklingen direkte, eller indirekte via virkninger på realøkonomien. Formuespriser ...
  • Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer 

   Langbraaten, Nina; Lohrmann, Heidi (Journal article, 2001)
   Betydningen formuespriser har for konjunkturutviklingen er sammensatt, og det er vanskelig å skille årsak fra virkning. Utviklingen i formuespriser påvirker den økonomiske aktiviteten gjennom konsum, investeringer og ...
  • Forsterker bankene konjunkturbølgene? 

   Øverli, Frode (Journal article, 2002)
   Over konjunktursykelen er bankenes kredittvekst vanligvis høy i oppgangstider og lav i nedgangstider. Bankenes prosykliske adferd kan bidra til et slikt forløp. Artikkelen drøfter prosykliske sider ved bankvesenet. Det ...
  • Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet. BIS' treårige undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene 2001 

   Weme, Sindre (Journal article, 2001)
   I det norske valutamarkedet økte gjennomsnittlig daglig omsetning målt i amerikanske dollar med 45 prosent fra 1998 til 2001. Omsetningen utgjorde knapt 13 milliarder dollar per bankdag, herav var 32 prosent knyttet til ...
  • Further Analysis of the Stress Test of Banks’ Capital Adequacy in Financial Stability 2/2010 

   Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2011)
   Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. In the tests, banks’ accounts are projected over a four-year period. In this analysis, ...
  • Further Analysis of the Stress Tests in Financial Stability 2/11 

   Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2012)
   Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. The purpose of the stress tests is to assess the vulnerability of the banking system ...