Now showing items 118-137 of 282

  • Hvilke nøkkeltall reagerer aktørene i valutamarkedet på? 

   Flatner, Alexander; Xu, Hong (Staff Memo;3/2015, Working paper, 2015)
   En rekke internasjonale studier finner at finansielle priser blir påvirket av publiseringen av økonomiske nyheter. Prisene endres når nøkkeltall og andre økonomiske nyheter påvirker markedsaktørenes syn på den nåværende ...
  • Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? 

   Andersen, Henrik (Staff Memo;10/2013, Working paper, 2013)
   Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmål om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglån. Bankene beregner hvor mye egenkapital de må holde ved å vekte sine eiendeler med tilhørende ...
  • Hvor mye koster ukoordinert klimapolitikk? : To modeller – to svar 

   Johansen, Rønnaug M.; Landsem, Jørgen; Solheim, Haakon (Staff Memo;6/2023, Working paper, 2023)
   Scenarioer er det mest brukte verktøyet for å forstå hvordan verden kan gjennomføre en overgang til et lavutslippssamfunn. Network for Greening the Financial System (NGFS) har gjort et utvalg av slike "klimascenarioer" ...
  • Hvor mye ren kjernekapital må bankene sette av ved utlån til næringseiendom? 

   Andersen, Henrik (Staff Memo;10/2019, Working paper, 2019)
   Finansdepartementet har foreslått et midlertidig minstekrav for hvor mye ren kjernekapital de største bankene må sette av bak norske næringseiendomslån. Næringseiendom er den næringen som har påført bankene størst tap i ...
  • Hvordan påvirker IFRS 9 bankenes tapsføring i dårlige tider? 

   Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik (Staff Memo;9/2019, Working paper, 2019)
   IFRS 9 har endret tapsføringen i bankene. Under IFRS 9 skal nedskrivingene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger, slik at nedskrivinger reflekterer forventede tap. Formålet med dette memoet er å analysere hvordan ...
  • Hvordan påvirker klimarelaterte forhold norske bedrifter? : Resultater fra tre spørreundersøkelser i Norges Banks regionale nettverk 

   Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
   Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker norsk og global økonomi på mange ulike måter. For å øke kunnskapen om hvordan disse endringene påvirker norsk økonomi har Norges Bank ved tre anledninger de siste ...
  • Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

   Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
   Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
  • Hvordan vurdere systemrisikobufferen for bankene? 

   Mæhlum, Sverre; Riiser, Magdalena D. (Staff Memo;11/2019, Working paper, 2019)
   Siden 2013 har det vært krav om at norske banker skal holde en systemrisikobuffer på tre prosent. Kravet begrunnes med strukturelle sårbarheter i økonomien og finanssystemet. Finansdepartementet har foreslått å øke ...
  • Høy innvandring til Norge : Hvem kommer, og hvorfor kommer de? 

   Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;25/2012, Working paper, 2012)
   Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har ...
  • Implementing and Communicating Optimal Monetary Policy 

   Holmsen, Amund; Qvigstad, Jan F.; Røisland, Øistein (Staff Memo;3/2007, Working paper, 2007)
   The interest rate forecast plays a key role in the communication of monetary policy in Norges Bank. We give a comprehensive overview of the Bank’s communication with focus on the interest rate forecast. The main arguments ...
  • Improving and Evaluating Short Term Forecasts at the Norges Bank 

   Bjørnland, Hilde C.; Jore, Anne Sofie; Smith, Christie; Thorsrud, Leif Anders (Staff Memo;4/2008, Working paper, 2008)
   In 2006 the Norges Bank initiated a project to improve its short term forecasts. The current phase of the project is tasked with developing a system that provides model-based forecasts for gross domestic product and consumer ...
  • Increased growth in broad money after the outbreak of Covid-19 

   Alstadheim, Ragna (Staff Memo;10/2022, Working paper, 2022)
   Growth in deposits and broad money aggregates surged in Norway after the outbreak of the Covid-19 pandemic. Usually, we think of deposit (or money) growth as going hand in hand with bank lending growth, since only banks ...
  • Indikatorar for underliggjande inflasjon i Noreg 

   Husabø, Eilert (Staff Memo;13/2017, Working paper, 2017)
   Noregs Bank driv fleksibel inflasjonsstyring. Pengepolitikken forsøker då ikkje nødvendigvis å styre dagens inflasjon mot inflasjonsmålet, men å innrette pengepolitikken slik at prognosane for framtidig inflasjon går mot ...
  • Inflasjon og akkomodasjon : Norsk valutakurspolitikk fra 1971 til 1986 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;21/2011, Working paper, 2011)
   En stabil valutakurs har normalt vært et prioritert mål for norske myndigheter. Dette har blitt forsøkt oppnådd på ulike måter, gjennom tilknytning til et edelt metall eller til en eller flere andre valutaer. Hensikten med ...
  • Inflasjonsstyring - et dokumentasjonsnotat om enkelte metodeendringer som har funnet sted i Norges Bank i perioden 2001–2013 

   Berg, Thomas Nordbø; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;5/2014, Working paper, 2014)
   Fra 2001 og frem til i dag har Norges Bank kontinuerlig utviklet og justert metodebruken i inflasjonsstyringen. I dette notatet dokumenteres de viktigste av disse endringene. Innenfor Norges Banks 2016-prosjekt blir det ...
  • Innføring av digitale sentralbankpenger - Nødvendige lovendringer 

   Syrstad, Helge (Staff Memo;4/2023, Working paper, 2023)
   Norges Bank har siden 2016 hatt et prosjekt gående om digitale sentralbankpenger (DSP). Prosjektet er nå inne i fjerde fase, og som del av denne fasen skal det gis en oversikt over hvilke nødvendige lovendringer som må ...
  • Innskuddsikring i Norge – i et internasjonalt perspektiv 

   Moe, Thorvald Grung (Staff Memo;2/2007, Working paper, 2007)
   Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig ...
  • Innvandring og boligpriser i Norge 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;8/2013, Working paper, 2013)
   Den høye innvandringen Norge har opplevd de siste årene kan ha en rekke økonomiske konsekvenser. Studier gjennomført i andre land har blant annet identifisert innvandring som en viktig drivkraft for boligprisene. Med ...
  • Input-Output Analysis of the Norwegian Economy 

   Nygård, Vegard Mokleiv (Staff Memo;17/2013, Working paper, 2013)
   International trade in intermediate inputs has been identified as a potentially powerful transmission channel for the propagation of foreign shocks to the domestic economy. Moreover, this channel has been found to be ...
  • Introduction of central bank digital currency – necessary legislative amendments 

   Syrstad, Helge (Staff Memo;4/2023, Working paper, 2023)
   orges Bank has been running a central bank digital currency project since 2016. The project is now in its fourth phase, and as part of this phase an overview will be provided of required legislative amendments linked to ...