Now showing items 138-157 of 282

  • Kampen om krona. Næringslivet og paripolitikken i 1920-årene 

   Egge, Åsmund (Staff Memo;21/2016, Working paper, 2016)
  • Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren 

   Winje, Hanna (Staff Memo;4/2012, Working paper, 2012)
   Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor ...
  • Kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene 

   Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon (Staff Memo;9/2014, Working paper, 2014)
   Vi identifiserer tre kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene. Bankene kan tape direkte på utlån til husholdninger (direkte kanal), på utlån til konsumsensitive næringer dersom husholdningenes tradisjonelle ...
  • Key Indicators for a Countercyclical Capital Buffer in Norway - Trends and Uncertainty 

   Gerdrup, Karsten R.; Kvinlog, Aslak Bakke; Schaanning, Eric (Staff Memo;13/2013, Working paper, 2013)
   The credit-to-GDP gap has a prominent role in the Basel Committee's frame- work for a countercyclical capital buffer under Basel III. The Committee uses a one-sided Hodrick-Prescott filter to calculate the trend of ...
  • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

   Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
   Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
  • Knuten på perlekjedet. Securitas-aksjonen og Norges Bank 1925-1928 

   Thomassen, Eivind (Staff Memo;26/2012, Working paper, 2012)
  • Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering 

   Andersen, Henrik (Staff Memo;9/2020, Working paper, 2020)
   De norske bankene har redusert driftskostnadene betydelig de siste tiårene, både i forhold til inntektene og eiendelene. Det har gjort bankene mer robuste mot økte tap og redusert faren for kriser. I dette memoet analyserer ...
  • Kredittpolitikken som redskap i den samfunnsøkonomiske styringen fra 1965 til 1980 

   Ecklund, Gunnhild J. (Staff Memo;17/2011, Working paper, 2011)
   De overordnede målsettingene for den økonomiske politikken i Norges i etterkrigstiden har vært å sikre full sysselsetting, stabil vekst og en sosialt rettferdig fordeling av godene. Disse målene har vært forsøkt nådd gjennom ...
  • Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in – momenter ved innføring i Norge 

   Vale, Bent (Staff Memo;12/2014, Working paper, 2014)
   Her gjennomgås hvordan bail-in eller nedskrivning av en banks gjeldsfordringer og tvungen konvertering av gjeld til egenkapital kan brukes under krisehåndtering av banken. Fremstillingen tar utgangspunkt i EUs direktiv for ...
  • Kvalitet på sedler i sirkulasjon - Norges Banks rolle og system for oppfølging 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Natvig, Peder; Michelazzi, Lisa Hausberg (Staff Memo;7/2016, Working paper, 2016)
   Norges Bank har etter år 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten i det samlede betalingssystemet og innen kontantforsyningen. Banken har inntatt ...
  • Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

   Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
   Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
  • Lending Growth, Non-Performing Loans and Loan Losses 

   Kvisgaard, Vera; Vale, Bent (Staff Memo;8/2018, Working paper, 2018)
   At macro level, large loan losses for banks have often been preceded by periods of high lending growth. We analyse at bank level whether high loan growth also leads to more problem loans later on. The analysis is carried ...
  • Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Evjen, Snorre; Grønvold, Marte; Gundersen, Karianne (Staff Memo;1/2017, Working paper, 2017)
   Statsgjeldsforvaltningen i Norge har som mål å låne til lavest mulig kostnader. God likviditet i statsobligasjonsmarkedet vil bidra til lavere lånekostnader for staten. I denne analysen ser vi på flere indikatorer som fra ...
  • Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   Statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank har som mål å dekke statens lånebehov til lavest mulig kostnader. Samtidig skal forvaltningen søke å opprettholde en rentekurve opp til 10 år. Likviditeten i markedet har betydning ...
  • Likviditetskrisen høsten 2008 

   Sundvall, Nora (Staff Memo;16/2011, Working paper, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I dette ...
  • Likviditetsstyringen i Norge og utviklingen i bankenes likviditet 

   Hoff, Erna (Staff Memo;10/2010, Working paper, 2010)
   Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Hovedstyret i Norges Bank bestemmer styringsrenten, som er renten bankene får på sine ...
  • Liquidity indicators for the Norwegian government bond market 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   An objective of Norges Bank Government Debt Management is to meet the government’s borrowing requirement at the lowest possible cost. At the same time, Government Debt Management shall seek to maintain a yield curve out ...
  • Liquidity Management System : Floor or Corridor? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Staff Memo;4/2010, Working paper, 2010)
   Developments during the financial crisis of 2008 and 2009 have, at least temporarily, changed the way monetary policy is implemented in many countries. Before the crisis, most countries implemented policy through some form ...
  • Long-Term Market Outlook 

   Unknown author (Staff Memo;7/2006, Working paper, 2006)
   This Market Report will establish a set of investment beliefs for the 15 year horizon we shall be using in the ensuing Portfolio Reports, for the “Government Pension Fund – Global” and the “Foreign Reserves”, respectively. ...
  • Long-Term Outlook for Fixed Income and Equity Return 

   Unknown author (Staff Memo;10/2005, Working paper, 2005)
   The investment horizon applied to the Petroleum Fund and the foreign exchange reserves is long. Parts of the Petroleum Fund are phased into the Norwegian economy via the fiscal spending rule each year, but the fund’s life ...