Now showing items 78-97 of 282

  • Et rammeverk for makrotilsynsstresstester 

   Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
   Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;13/2012, Working paper, 2012)
   Utøvelsen av pengepolitikken er basert på anslag for den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig å etterprøve anslagene. I denne artikkelen vurderer vi Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i 2011. ...
  • Eurokroneobligasjoner 

   Engebretsen, Jan (Staff Memo;18/2012, Working paper, 2012)
  • Evaluating Real-Time Forecasts from Norges Bank’s System for Averaging Models 

   Jore, Anne Sofie (Staff Memo;12/2012, Working paper, 2012)
   We evaluate forecasts of GDP growth and inflation made by the system of averaging models (SAM) and compare their performance with Norges Bank's forecasts in the Monetary Policy Report. We assess the new version of SAM, as ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2011 

   Nordbø, Einar W. (Staff Memo;14/2012, Working paper, 2012)
   Since the conduct of monetary policy relies on projections for economic developments, it is important to evaluate these projections. In this article, we assess Norges Bank's projections for economic developments in 2011. ...
  • Evaluering av Regionalt nettverk 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E.; Eger, Fredrikke (Staff Memo;3/2017, Working paper, 2017)
   Norges Banks regionale nettverk gir viktig informasjon om utviklingen i norsk økonomi. Vi viser at nettverkets tall for faktisk og forventet vekst i produksjon og sysselsetting gir gode anslag for produksjons- og ...
  • Exchange Rate Regimes in Norway 1816-2016 

   Alstadheim, Ragna (Staff Memo;15/2016, Working paper, 2016)
   An overview of exchange rate regimes in Norway since 1816 is provided in a table which is divided into five sections; corresponding to the parts of the Norwegian monetary history defined and discussed in Eitrheim, Klovland ...
  • Faktorer bak veksten i konsumprisene 

   Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
   Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...
  • Financial Factors and the Macroeconomy - a Policy Model 

   Brubakk, Leif; Gelain, Paolo (Staff Memo;10/2014, Working paper, 2014)
   This paper documents the theoretical structure of an extension of the Norges Bank policy model NEMO. New features include an explicit treatment of the credit market, including a separate banking sector, a role for housing ...
  • Financial imbalances and medium-term growth-at-risk in Norway 

   Arbatli-Saxegaard, Elif C.; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug M. (Staff Memo;5/2020, Working paper, 2020)
   We examine how measures of financial imbalances affect macroeconomic tail risks over the medium-term in Norway and in other advanced economies. We use a broad set of financial indicators to capture cyclical systemic risk ...
  • Finding DORY 

   Landsem, Jørgen; Njølstad, Erlend; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan; Åstebøl, Magnus (Staff Memo;2/2022, Working paper, 2022)
   This paper describes the semi-structural model DORY used by Norges Bank as a link between raw data, sector experts and the core policy model NEMO. While the primary objective in NEMO is to analyse business cycle fluctuations ...
  • Finding NEMO : Documentation of the Norwegian Economy Model 

   Brubakk, Leif; Husebø, Tore Anders; Maih, Junior; Olsen, Kjetil; Østnor, Magne (Staff Memo;6/2006, Working paper, 2006)
   Over the last decade monetary policy in Norway has gradually evolved from exchange rate targeting to flexible inflation targeting. In addition, globalization has affected the Norwegian economy substantially over the last ...
  • Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat 

   Slettvåg, Bjørnar K. (Staff Memo;12/2013, Working paper, 2013)
   Fremvoksende økonomier spiller en stadig større rolle i verdensøkonomien, og utgjør en økende andel av Norges handelspartnere. Indirekte er de også viktige for norsk økonomi, blant annet som etterspørrere av olje og andre ...
  • Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;8/2005, Working paper, 2005)
   Fondering av pensjoner innebærer premieinnbetalinger fra de yrkesaktive som akkumuleres som kapital i et fond. Dette fondet tæres det på når pensjoner utbetales. For å redusere kostnadene eller øke pensjonene søkes kapitalen ...
  • Forecasting Demand for Various Denominations of Notes and Coins Using Error Correction Models 

   Vale, Bent (Staff Memo;1/2015, Working paper, 2015)
   In this paper we present a set of error correction models in order to forecast separately the change in demand for each of the notes and coins issued by Norges Bank. Such forecasts can play a role in planning how many new ...
  • Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak 

   Natvik, Gisle James; Sauvik, Lene (Staff Memo;7/2013, Working paper, 2013)
   Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike ...
  • Fra fast valutakurs til inflasjonsmål : Et dokumentasjonsnotat om Norges Bank og pengepolitikken 1992-2001 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;30/2012, Working paper, 2012)
   Perioden mellom desember 1992 og mars 2001 var en brytningstid for norsk pengepolitikk. I disse årene gikk norske myndigheter bort fra det tradisjonelle målet om å opprettholde en fast valutakurs og over til et flytende ...
  • Fra reell til nominell : En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986, til innføringen av inflasjonsmålet i 2001 

   Klunde, Bastian Engelsen (Staff Memo;20/2011, Working paper, 2011)
   Temaet for denne oppgaven er pengepolitikken i perioden hvor den høye inflasjonstakten på slutten av 1970-tallet og starten av 1980-tallet ble brutt, og inflasjonen i Norge ble brakt ned på et lavt og stabilt nivå. Som ...
  • Fra regulering til marked 

   Berg, Thomas Nordbø; Bøhn, Harald; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;27/2012, Working paper, 2012)
   Mellom 1965 og 1990 skjedde det store endringer i både målsettinger og virkemiddelbruk i norsk pengepolitikk. Fra starten av perioden brukte myndighetene ulike typer direkte reguleringer med sikte på å oppnå flere mål ...
  • Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestnæringer 

   Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;5/2022, Working paper, 2022)
   I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt ...